O firmie

Prowadzenie procedur związanych z pozyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji środowiskowej (wykonywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)

Wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych

Analiza akustyczna

Opinie/ekspertyzy biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska
Nadzory przyrodnicze

O mnie

     Jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (studia magisterskie), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (studia inżynierskie) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (studia inżynierskie) na kierunku ochrona środowiska. Ukończyłem również studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku związanym z systemami geoprzestrzennymi (GIS) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie gospodarką odpadami. Kolejne studia podyplomowe to: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej (Centralna Szkoła PSP w Częstochowie - kurs aktualizacyjny w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach).

 

     Od października 2023 r. jestem słuchaczem studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku odnawialne zasoby i źródła energii.

Drzewo
Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 15 października 2020 r. zostałem ustanowiony i znajduje się na liście biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • ochrony środowiska gruntowo-wodnego;
  • gospodarki odpadami;
  • oceny oddziaływania na środowisko;
  •  rekultywacji;
  • gospodarki wodno-ściekowej;
  • ochrony przyrody.

     Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów z szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Karierę zawodową rozpocząłem od uczestnictwa w praktykach oraz stażu: m.in. w laboratorium ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznej czy oczyszczalni ścieków. Następne doświadczenia zdobywałem w prywatnej firmie, gdzie m.in. zajmowałem się rekultywacjami stacji paliw na terenie całej Polski oraz uczestniczyłem czynnie w pracach projektowych, jak i w robotach w terenie związanych z geologią oraz geotechniką. Kolejne kompetencje zawodowe związane były z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach, gdzie m.in. zajmowałem się szkodami w środowisku, wyceną szkód spowodowanych przez bobry czy byłem kierownikiem projektu zajmującego się np. ochroną czynną obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego. Następne kwalifikacje zdobywałem w prywatnej firmie, gdzie zajmowałem się pozyskiwaniem decyzji środowiskowych poprzez wykonywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia, jak i ocen oddziaływania na środowisko dla, np. małych elektrowni wodnych, farm fotowoltaicznych czy projektów leśnych związanych z małą retencją górską i nizinną. Ponadto uczestniczyłem w inwentaryzacjach przyrodniczych, pozyskiwałem zezwolenia na wycinki drzew i krzewów. Obecnie współpracuje z inną firmą, gdzie jestem autorem/współautorem licznych kart informacyjnych przedsięwzięcia czy ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla farm fotowoltaicznych, a w ostatnim czasie także dla elektrowni wiatrowych. Ponadto sporo czasu spędzam także w terenie w celu wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych pod ww. dokumentacje. Ciągle poszerzam zasięg swoich działań.

Swoim klientom pomagam również w przeprowadzaniu procedur administracyjnych polegających na pozyskiwaniu decyzji środowiskowych, a tym w ostatnim czasie wykonuję także analizy akustyczne dla decyzji środowiskowych.

Wykonuję także nadzory przyrodnicze przy różnego rodzaju inwestycjach, w tym w ostatnim czasie dość licznie przy pracach związanych z utrzymaniem cieków i rzek.

Systematycznie współpracuję z policją, prokuraturą, sądem jak również z urzędami, dla których wykonuję opinie i ekspertyzy z szeroko rozumianych zagadnień dotyczących ochrony środowiska czy ochrony przyrody.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

sarny
sarny
Przyroda

Kontakt

Image
Image
Jedlnica 6, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie

 

NIP: 657 279 71 90

Powered by: cdx.pl